ศึกษาต่อในประเทศ

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นต้น 

Visitors: 512,076