ศูนย์สอบ TOEFL

บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP             อย่างเป็นทางการ

 

1. TOEFL Junior คืออะไร

TOEFL® Junior™ เป็นการประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียน สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี (ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษา) ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนทุกเชื้อชาติที่เรียนภาษาอังกฤษ เป็นข้อสอบที่เป็นกลางเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงของลูกๆหรือนักเรียนที่ต้องการ ไปเรียนต่อ High School ที่ USA เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสม

 

TOEFL® Junior™ จะประเมินทักษะดังต่อไปนี้

• ทักษะการฟัง (Listening Comprehension): การฟังและความเข้าใจภาษา โดยการฟังจากซีดี นักเรียนจะต้องตอบคำถามตามเรื่องราวหลากหลาย, คำถาม, บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

• ทักษะทางไวยากรณ์และความหมาย (Language Form and Meaning): ไวยากรณ์และความหมายของคำศัพท์

• ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension): ความสารถทางการอ่านของนักเรียน และ ความเข้าใจของบทความ

 

Sections

Items

Times

Scale Scores

Listening and Comprehension

42

35-40 mins

200-300

Language Form and Meaning

42

25 mins

200-300

Reading Comprehension

42

50 mins

200-300

Total

126

110 mins

600-900

 

โดยจะมีข้อสอบทั้งหมด 126 ข้อ ใช้เวลาสอบ 110 นาที และมีคะแนนเต็ม 900 คะแนน

 

*** คะแนนของ TOEFL® Junior™ ใช้ทำอะไรได้บ้าง

·      สำหรับนักเรียนที่มีแผนเรียนต่อชั้นมัธยมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (USA เป็นต้น)

·      ระดับคะแนนของแต่ละส่วน บอกความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ จุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่ม

·      คะแนนของ TOEFL® Junior™ จะบอกระดับ level การอ่าน Lexile เพื่อนำไปเลือก หนังสือที่เหมาะกับระดับทางภาษามาอ่านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถ ทางการอ่านและเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้น

·      สามารถใช้คะแนน TOEFL Junior เปรียบเทียบกับคะแนนสามัญของยุโรป [Common European Framework of Reference (CEFR)] ได้

 

*** วิธีการสมัครสอบ (How to Apply)

·      ติดต่อลงทะเบียนสอบ และ check ตารางสอบได้ที่ บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด โทร 099 462 6653, 091 698 9166, 02 102 2936, 02 517 5938 Fax 02 117 3698

·      ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท + ค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์ 100 บาท 

·      คะแนน TOEFL Junior จะเป็นความลับระหว่างนักเรียนและสถาบันที่เปิดสอบเท่านั้น คะแนนนี้มีอายุการใช้งาน 2 ปี

·      นักเรียนจะทราบผลคะแนนหลังจากสอบ 5 วันทำการ  (5 working days) 

      ===========================================================================================

TOEFL Junior Test – Details Information

Test Overview

The TOEFL Junior Standard test is composed of multiple-choice questions, each with four answer choices. The test has three sections, each measuring a critical skill in the use of English. Each section has 42 questions, and total testing time is approximately two hours. All questions are placed in the context of a school environment.

 

The Listening Comprehension section measures a student’s ability to understand talks and conversations in English heard in a school environment, whether it is a school principal making an announcement, a pair of students discussing an assignment, or a classroom teacher giving a lecture on academic topic.

 

The Language Form and Meaning section measures a student’s depth of vocabulary knowledge and understanding of English grammatical structures. All of the questions appear within texts a student can expect to find in a school environment.

 

The Reading Comprehension section measures a student’s ability to read and understand texts written in English found in s school environment. Such texts range from class schedules and short emails to longer academic passages.

 

Sections

Items

Times

Scale Scores

Listening and Comprehension

42

35-40 mins

200-300

Language Form and Meaning

42

25 mins

200-300

Reading Comprehension

42

50 mins

200-300

Total

126

110 mins

600-900

 

 

Classroom Ideas and Activities to Build Reading Skills

1.      Choose a Title: Have students choose a title for a passage or write their own title. This will help student to understand the main idea of the passage.

 

2.      Idea Matching: Create a matching activity for a reading passage. One column has the main ideas of each paragraph. The other column has the supporting details of each paragraph. Student must match the details to the correct paragraph. This will help students understand both main ideas in a passage.

3.      Sequencing: Students should practice sequencing ideas in a text in order to help them understand main ideas and details as well as to practice inference skills.

4.      Scanning: Students can practice scanning for specific information by reading and answering questions about schedules. For example, give student a television schedule and questions about shows, times, channels, and actors.

5.      Vocabulary in Context: Choose about five words in a text you think will be new to your students. Have them work in groups, without dictionaries or translators, to see if they can work out the meaning of each word from the context of the surrounding sentences.

 

Using Lexile Measures in Your Classroom

Every TOEFL Junior Score Report includes a Lexile reader measure. A Lexile measure can represent either an individual’s reading ability [a Lexile reader measure] or the complexity of a text [a Lexile text measure]. Lexile measures help readers find text that match their reading ability. When a Lexile reader measure and a Lexile text measure are matched, reading practice is improved because the text is at an appropriate level of challenge, not too easy or too hard. A Lexile measure is shown as a number with the letter “L” after it. Here is an example: 1000L. a Lexile measure range from below 200L for early readers and text to above 160L for advanced readers and text.

 

MetaMetrics, the research-driven organization that developed the Lexile measure, provides the following suggestions for how to use a Lexile measure in the classroom.

            Ÿ *Develop individualized reading lists to provide targeted reading that fits the student’s English reading ability.

            Ÿ *When teaching a theme or subject, offer a group of titles at different Lexile ranges so all students can successfully participate and understand the material.

Ÿ *Develop a reading folder that goes home with students and comes back for weekly review. The folder can include a reading list of books in the student’s Lexile range and a parent form to write down reading that the student does at home.

Ÿ *Use the free Lexile Book Database [at www.Lexile.com] and “Find a Book” website [at www.Lexile.com/fab] to support book selection and create booklists in a student’s Lexile range.

Ÿ *Use the free Lexile calculator [at www.Lexile.com/fab] to measure expected reading comprehension of a reader and a particular book. The Lexile calculator is located on each individual book detail page.

 

Ÿ *Monitor the students’ Lexile reader measure growth by charting their progress.

 

Further Skill-Building Activities

Classroom Activities to Build Vocabulary

Student should build their vocabularies in order to improve all their to succeed in all areas of language study:

Ÿ *Provide students with cloze activity sheets of scripts for the recordings they listen to. Leave blank important content words that you want the students to learn. Students can fill in these words as they listen.

Ÿ *Be sure to include a pronunciation guide for any new vocabulary words you introduce to students that include word stress markers. Point out to students how the meaning of a word might change according to the position of the stressed syllable [for example, “present” is pronounced/PREzant/ as a noun and /pri:ZENT/ as a verb].

Ÿ *Use Minimal pairs to differentiate the pronunciation of individual sounds that can easily be misunderstood, such as:

w Copy/coffee

w walk/work

w  think/sink

w  math/mass

w  seat/sheet

w  long/wrong

Ÿ *Present new vocabulary as part of a theme; for example, shopping or sports. Have students practice the new words using multiple skills, not only writing.

Ÿ *Have students keep vocabulary notebooks that are organized by different categories; for example, science, art, holidays. Also, students should record information such as parts of speech, pronunciation, collocations and other meanings.

Ÿ *Constantly review. Keep a box of flashcards with the words students have learned. Once or twice a week, have a quick review game in which you call out words and count how many the students can recall correctly in one minute. Students can work in groups.

 

At Home

 

Student should practice reading and listening to English at home. There are many books, magazines, newspapers, graded readers, websites, radio shows and podcasts that can provide suitable for middle-school students.

==========================================================================================================
2. TOEFL ITP คืออะไร 

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นการสอบแบบใช้ กระดาษในการท าข้อสอบ (Paper-based)   และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL ITP ประกอบด้วย 3 ส่วนคือข้อสอบการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 667 คะแนน

การใช้ประโยชน์จากคะแนนสอบ TOEFL ITP

*ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

*ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFLITP

*ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษในตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(FlightAttendant)เช่นสายการ บิน EVAAIR ประเทศไต้หวันซึ่งต้องมีผลสอบTOEFLITPตั้งแต่ 450ขึ้นไป

*ใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet-basedTesting)

*ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสาหรับนักเรียนนักศึกษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ ทางภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community)ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากล

*เตรียมพร้อมสาหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ

*เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงานหรือรับทุนการศึกษา

 

*** วิธีการสมัครสอบ (How to Apply)

  •       ติดต่อลงทะเบียนสอบ และ check ตารางสอบได้ที่ บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด โทร 099 462 6653, 091 698 9166, 02 102 2936, 02 517 5938 Fax 02 117 3698
  •       ค่าสมัครสอบ 2,140 บาท + ค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์ 100 บาท 
  •       คะแนน TOEFL ITP จะเป็นความลับระหว่างผู้สอบและสถาบันที่เปิดสอบเท่านั้น คะแนนนี้มีอายุการใช้งาน 2 ปี
  •       นักเรียนจะทราบผลคะแนนหลังจากสอบ 5 วันทำการ  (5 working days) 

 


Visitors: 514,105